Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Regjeringen fremmer forslag om endringer i arbeidsmiljøloven

Endringene gjelder helse, miljø og sikkerhet, arbeidstid og stillingsvern, samt håndheving av regelverket.
MC Bulldog

Regjeringen vil at det skal stilles krav om særlig risikovurdering ved alenearbeid. I forslaget presiseres det også uttrykkelig at prestasjonslønn ikke må benyttes hvor dette kan få vesentlig betydning for sikkerheten.
Lovendringsforslaget berammer også en godkjenningsordning for tilbydere av bedriftshelsetjenester.
I lovforslaget utvides Arbeidstilsynets myndighet ved overvåking av arbeidsplassen
Regjeringen vil lovfeste at verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg fortsatt skal ha rett til å velge å ta den lovfestede verneombudsopplæringen gjennom kurs i regi av en arbeidstakerorganisasjon. I tillegg inngår enkelte endringer vedrørende midlertidige ansettelser samt rett til å fortsette i arbeidet ved nedleggelse, i lovendringsforslaget.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har tidligere gjort det kjent at regjeringen vil likestille turnus- og skiftarbeid. Denne endringen er sentral i et likestillingsperspektiv, ved at det etableres et regelverk som behandler kvinnelige turnusarbeidere og mannlige skiftarbeidere likt.

 

Du kan lese mer om lovendringsforslaget på internettsidene 
til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Annonse Annonse Annonse