Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Godt regelverk hindrer sosial dumping

– I kampen mot sosial dumping er det viktig at det offentlige går foran som et godt eksempel, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Sko med hjelm

Steinar Gullvåg (Ap) hadde 28. mars en interpellasjon i Stortingen hvor han spør arbeidsministeren hva hun vil gjøre for fortsatt å ha fokus på sosial dumping i arbeidslivet.

 

 

ILO-konvensjon 94 handler om at lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal sikre rettigheter hos de som jobber for leverandørene.
I Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO 94-forskriften) heter det: "Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske område mv."
Forslag til endringer i ILO 94-forskriften har vært på høring. Bakgrunnen for endringsforslagene er at ESA har åpnet sak mot Norge, med påstand om at forskriftene er i strid med EØS-reglene. Endringene som er foreslått vil et stykke på vei imøtekomme ESAs innvendinger, men vil først og fremst bidra til å effektivisere reglene. ESA mener at de norske reglene, som pålegger stat og kommune å kreve at arbeidstakere som jobber på kontrakter for det offentlige skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, er i strid med direktivet om utsendte arbeidstakere og EØS-retten for øvrig. 
– Dette er en viktig, prinsipiell sak for meg.  Å sikre ordentlige arbeidsvilkår og en lønn å leve av er en grunnleggende del av den norske modellen. Jeg har selv vært i møter med ESA om saken og vil om nødvendig følge opp senere, sier Bjurstrøm.

I løpet av våren legges arbeidsmiljømeldingen fram. Der vil det bli foreslått å gi Arbeidstilsynet i oppgave å føre tilsyn med at stat og kommune etterlever reglene i ILO 94-forskriften, og at Arbeidstilsynet får sanksjonsmuligheter overfor de som ikke etterlever reglene.  

 

Du kan lese mer om godt regelverk som skal forhindre sosial dumping hos Regjeringen.no
Annonse Annonse Annonse