Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Endringer i ferieloven m.v.

Arbeids- og sosialdepartementet la 11. april 2014 fram en lovproposisjon (Prop. 73 L (2013-2014)) om endringer i ferieloven, i selskapslovenes regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer, og en mindre endring i arbeidsmiljøloven.
Blømster i skoen

Ferieloven
De foreslåtte endringene i ferieloven innebærer blant annet at din rett om arbeidstaker til å få utsatt ferie i forbindelse med sykdom, blir utvidet.
Etter dagens regler kan en arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien bare kreve å få den utsatt dersom arbeidsuførheten varer i minst seks dager. Det ”seksdagers” vilkåret foreslås opphevet, slik at arbeidstaker allerede fra første sykedag kan kreve å få utsatt ferien. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.
Samtidig foreslår departmentet å oppheve dagens mulighet til å få erstattet ferien økonomisk ved sykdom eller foreldrepermisjon. I slike tilfeller skal all ferie som ikke er avviklet i stedet overføres til påfølgende ferieår.
Lovforslagene er nødvendige tilpasninger til EUs arbeidstidsdirektiv. Forslaget er at disse vil tre i kraft 1. juli 2014.

Styrerepresentasjon
Arbeids- og sosialdepartmentet foreslår i proposisjonen videre å forenkle reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer. Lovforslaget åpner for at det kan inngås avtale om en såkalt konsernordning. Etter forslaget kan en slik avtale inngås mellom konsernet og et flertall av de ansatte, eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte. I tillegg foreslår departementet å endre kravet til de lokale fagforeningenes representasjonsgrad for å kunne søke Bedriftsdemokratinemnda om en slik ordning, fra to tredeler til et flertall av de ansatte.
Forslaget er at endringene trer i kraft fra 1. juli 2014.


Arbeidsmiljøloven
I proposisjonen foreslår departmentet at arbeidsgivers plikt til å gi melding til Arbeidstilsynet når det er opprettet arbeidsmiljøutvalg blir opphevet. Endringen foreslås å tre i kraft straks den er vedtatt av Stortinget.
Annonse Annonse Annonse