spacer document image 1 spacer2
Dårlig arbeidsmiljø gir hodepine
Dårlig sosialt klima på arbeidsplassen bidrar til økt forekomst av hodepine, viser ny studie.

Studien fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har undersøkt betydningen av psykososiale faktorer for selvrapportert hodepine blant yrkesaktive i Norge.
Resultatene viser at hodepine var tre og fire ganger mer vanlig blant de som i stor grad var utsatt for henholdsvis rollekonflikt og mobbing/trakassering på arbeidsplassen. Rollekonflikt dreier seg om pålagte oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler eller ressurser til å løse dem, samt å motta motstridende forespørsler fra ulike personer.
Forskerne fant også en sammenheng med dårlig sosialt klima og opplevd nedbemanning. Om lag en fjerdedel av de rapporterte plagene kunne tilskrives disse fire faktorene.

Studien er basert på data fra levekårsundersøkelsene 2006 og 2009, og dataene er samlet inn ved telefonintervju av Statistisk sentralbyrå.

 

Du kan lese mer om denne studien hos Dagens Medisin.