spacer document image 1 spacer2
Hva er arbeidsmiljøkriminalitet?
Arbeidsmiljøkriminalitet blir brukt som betegnelse på de mer alvorlige overtredelsene av arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter.

Arbeidsmiljøkriminalitet er brudd på lover og forskrifter som beskytter arbeidsmiljøet. Den skjer når pålagte sikkerhetstiltak brytes som følge av uaktsomhet eller uforstand, men også ved at sikkerhet blir valgt bort av økonomiske årsaker. De aller fleste sakene som gjelder arbeidsmiljøkriminalitet, avdekkes gjennom politiets etterforskning av ulykker med dødsfølge eller alvorlig personskade. Andre saker avdekkes av Arbeidstilsynets inspeksjoner.
Strafferammen for arbeidsgivers overtredelse av loven er bøter eller fengsel inntil to år.
Strafferammen for arbeidstakere er bøter eller fengsel inntil ett år.

Typiske overtredelser er:

  • Manglende opplæring eller instruks som fører til død eller personskade
  • Feil ved utstyr og maskiner som fører til død eller personskade
  • Svikt i opplæring, rutiner eller utstyr som skaper fare for ulykker
  • Ulovlig overtid
  • Mangler ved bedriftens internkontrollsystem
  • Sosial dumping

 

 Du kan lese mer om arbeidsmljkriminalitet  på Økokrim sine nettsider.