spacer document image 1 spacer2
Med livet som innsats
For mange blir skadde eller døyr i ulukker på arbeidsplassen sin i Norge. Arbeidet for å unngå arbeidsulukker og arbeidsrelaterte sjukdommar må framleis ha høg prioritet.

Sjøl om vi i er komme langt i Norge i dette arbeidet, er det framleis langt att før vi kan sei at vi er nøgd med stoda. Kvart år døyr arbeidstakar i ulukker på jobben, og det er arbeidssituasjonar som gjev helseplager som kan føra til uførheit. Tal frå NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljøe- og helse), syner at det har vore jamn nedgang av arbeidskadedødsfall frå om lag 100 i året på 1970 talet til no. Nedgangen ser ut til å ha stoppa opp til rundt 60 dødsfall i året. Det er 60 for mange.

NOA antar, med utgangspunkt i tilgjengelige registre, at det årleg skjer 90 000 skader i samband med ulukker på arbeidsplassen, og at om lag halvdelen fører til sjukefråvære. Desse tala er noko usikre. Det er enno ikkje heilt ut dekkande registreringar av arbeidsrelaterete skadar og dødsfall.

 

 

Se hele artikkelen Med livet som innsats hos Arbeidslivet.no