spacer document image 1 spacer2
Etablerer regionale verneombud
Arbeidsdepartementet har i dag fastsatt en justert forskrift om å etablere regionale verneombud i renholdsbransjen og i hotell- og restaurantbransjen.

For å få til en effektiv ordning som partene i arbeidslivet kan stille seg bak, har det vært nødvendig å gjøre enkelte tilpasninger i den opprinnelige forskriften fra 16. november i fjor. Endringene innebærer at de regionale verneombudenes formelle ansettelsesforhold flyttes fra fagforbundene til Arbeidstilsynet. De regionale vernombudene skal utøve sitt virke uavhengig fra Arbeidstilsynets øvrige virksomhet. Den faglige instruksjonsmyndigheten legges derfor til Fondsstyret for regionale verneombud.

Ordningen skal som forutsatt finansieres av arbeidsgiverne, gjennom en avgift beregnet ut fra lønnskostnadene i den enkelte virksomhet.  De regionale verneombudenes hovedoppgave er å bidra til at det opprettes vernetjeneste på arbeidsplassene, og de har myndighet som ordinære verneombud inntil ordinært vernombud er på plass. 

Regionale verneombud fungerer som pådrivere for et godt arbeidsmiljø uten sosial dumping, ikke minst overfor små og mellomstore bedrifter. Ordningen med regionale verneombud ble innført for bygg og anlegg i 1981. En undersøkelse som departementet gjennomførte i 2007, viser bred enighet om at de regionale verneombudene gjør en viktig jobb for å bedre HMS og forebygge skader og ulykker.

 

Les forskriften her