spacer document image 1 spacer2
Godt regelverk hindrer sosial dumping
– I kampen mot sosial dumping er det viktig at det offentlige går foran som et godt eksempel, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Steinar Gullvåg (Ap) hadde 28. mars en interpellasjon i Stortingen hvor han spør arbeidsministeren hva hun vil gjøre for fortsatt å ha fokus på sosial dumping i arbeidslivet.

 

 

ILO-konvensjon 94 handler om at lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal sikre rettigheter hos de som jobber for leverandørene.
I Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO 94-forskriften) heter det: "Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske område mv."
Forslag til endringer i ILO 94-forskriften har vært på høring. Bakgrunnen for endringsforslagene er at ESA har åpnet sak mot Norge, med påstand om at forskriftene er i strid med EØS-reglene. Endringene som er foreslått vil et stykke på vei imøtekomme ESAs innvendinger, men vil først og fremst bidra til å effektivisere reglene. ESA mener at de norske reglene, som pålegger stat og kommune å kreve at arbeidstakere som jobber på kontrakter for det offentlige skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, er i strid med direktivet om utsendte arbeidstakere og EØS-retten for øvrig. 
– Dette er en viktig, prinsipiell sak for meg.  Å sikre ordentlige arbeidsvilkår og en lønn å leve av er en grunnleggende del av den norske modellen. Jeg har selv vært i møter med ESA om saken og vil om nødvendig følge opp senere, sier Bjurstrøm.

I løpet av våren legges arbeidsmiljømeldingen fram. Der vil det bli foreslått å gi Arbeidstilsynet i oppgave å føre tilsyn med at stat og kommune etterlever reglene i ILO 94-forskriften, og at Arbeidstilsynet får sanksjonsmuligheter overfor de som ikke etterlever reglene.  

 

Du kan lese mer om godt regelverk som skal forhindre sosial dumping hos Regjeringen.no