spacer spacer2
"Barnas arbeidsmiljølov"
1. april 2003 trådte et nytt kapittel i opplæringsloven i kraft. Kapitlet har blitt omtalt som "barnas arbeidsmiljølov" og gir alle elever i grunnskoler og videregående skoler lovfestet rett til "eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Det er skolene og kommunene som har ansvaret å følge opp loven. Staten skal føre tilsyn med dette, og oppgaven er delegert til Fylkesmannen. Kunnskapsdepartementet er overordnet myndighet.

Arbeidstilsynet har ingen oppgaver eller myndighet i forhold til disse bestemmelsene. Klager på skole og kommunes håndtering av barnas arbeidsmiljø skal derfor rettes til Fylkesmannen i det aktuelle fylket.

Du finner lovteksten hos Lovdata.