Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Inviterer til vidare IA-samarbeid

I møte i Arbeids- og pensjonspolitisk råd 22. september, inviterte arbeids- og inkluderingsministeren partane i arbeidslivet til innleiande samtalar om ny IA-avtale.
Statsråd Dag Terje Andersen

- Det vil framleis vere behov for eit nært samarbeid med partane for å styrkje arbeidslinja og eit meir inkluderande arbeidsliv, seier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
Saman med den nyleg gjennomførte evalueringa av IA- avtalen gir måloppnåing på IA-avtalens ulike delmål eit grunnlag for å diskutere utforminga og innretninga på det vidare IA-samarbeidet. 
Det er semje om at ei arbeidsgruppe med myndigheitene og partane under leiing av statssekretær Jan-Erik Støstad i fellesskap skal summere erfaringane med IA-avtalen i inneverande periode, og klargjere og drøfte sentrale premissar for det vidare IA-samarbeidet. Denne diskusjonen vil danne grunnlag for dei konkrete drøftingane om utforminga av det vidare IA-samarbeidet.

Det blir teke sikte på at ein ny intensjonsavtale om eit meir inkluderande arbeidsliv kan tre i kraft 1. januar 2010 skriv AID på si heimeside. Dagens IA-avtale går ut i 31. desember 2009.
Annonse Annonse Annonse